POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Perfect Dance jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień. 
 2. Uczestnik, zapisując się na zajęcia, jest świadomy swego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i bierze odpowiedzialność za swój udział w zajęciach. Szkoła Perfect Dance nie odpowiada za kontuzje uczestników. Uczestnicy zajęć mają świadomość narażenia na wysokie natężenie i głośność dźwięku.
 3. Osobiste rzeczy Uczestnik przynosi i zostawia na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia, na własną odpowiedzialność (rzeczy wartościowe można zabrać na salę).
 4. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu, zmienionym w szatni bądź miejscu do tego przeznaczonym. 
 5. Na salach podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy zajęć oraz Instruktor. Osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach zajęć z uwagi na komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników zajęć.
 6. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu/środków odurzających. Instruktor ma możliwość wyproszenia z zajęć osobę pod wpływem wyżej wymienionych substancji.
 7. Za szkody wyrządzone na terenie w którym odbywają się zajęcia, Uczestnik odpowiada finansowo.
 8. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć może odbywać się tylko za zgodą Instruktora.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
 10. W wyjątkowych sytuacjach Perfect Dance zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Informacja będzie dostarczona do Kursanta sms-owo lub telefonicznie. 

REZERWACJA i OPŁATY

 1. Obowiązuje rezerwacja miejsc na kursy oraz lekcje indywidualne!
  * Aby dokonać rezerwacji na kurs należy zgłosić swą chęć uczestnictwa w wybranym kursie poprzez kontakt ze Szkołą mailowo, bądź przez FB lub IG oraz uiścić opłatę rezerwacyjną/zadatek w wysokości 50% ceny kursu na konto podane w zakładce pierwszy taniec. Opłata jest odliczana od ceny kursu. W przypadku rezygnacji z chęci udziału w kursie wpłata nie jest zwracana!
  * Aby dokonać rezerwacji lekcji indywidualnych należy zgłosić swą chęć uczestnictwa w zajęciach mailowo, przez FB lub IG i ustalić ze Szkołą termin. Opłata rezerwacyjna to zadatek w wysokości 50zł. Wpłaty dokonujemy na tydzień przed datą pierwszego spotkania. Opłata jest odliczana od ceny ostatniej umówionej lekcji.
 2. Lekcje indywidualne można odwołać, bądź przełożyć do 48h przed ustaloną datą spotkania, w innym wypadku opłata rezerwacyjna przepada i aby dokonać kolejnej rezerwacji musi być dokonana kolejna wpłata.
 3. Abonament miesięczny jest stały i nie ulega zmianie, np. w przypadku nieobecności na zajęciach z winy Uczestnika.
 4. Reszta opłat dokonywana jest tylko gotówką. Za kursy w dniu pierwszego spotkania, za lekcje indywidualne każdorazowo po skończonych zajęciach.

Zadatek związany jest z kosztem rezerwacji sali oraz ustalonym harmonogramem pracy Instruktorów Perfect Dance. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zapoznawania się, z bieżącymi informacjami podawanymi przez Instruktora prowadzącego. 
 2. Perfect Dance zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć, pokazów, występów do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę. 
 3. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Szkoły Tańca Perfect Dance Justynę Pietruchę-Głowacką
 4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.