POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Perfect Dance jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień. 
 2. Uczestnik, zapisując się na zajęcia, jest świadomy swego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i bierze odpowiedzialność za swój udział w zajęciach. Szkoła Perfect Dance nie odpowiada za kontuzje uczestników. Uczestnicy zajęć mają świadomość narażenia na wysokie natężenie i głośność dźwięku.
 3. Osobiste rzeczy Uczestnik przynosi i zostawia na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia, na własną odpowiedzialność (rzeczy wartościowe można zabrać na salę).
 4. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu, zmienionym w szatni bądź miejscu do tego przeznaczonym. 
 5. Na salach podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy zajęć oraz Instruktor. Osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach zajęć z uwagi na komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników zajęć.
 6. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu/środków odurzających. Instruktor ma możliwość wyproszenia z zajęć osobę pod wpływem wyżej wymienionych substancji.
 7. Za szkody wyrządzone na terenie w którym odbywają się zajęcia, Uczestnik odpowiada finansowo.
 8. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć może odbywać się tylko za zgodą Instruktora.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
 10. W wyjątkowych sytuacjach Perfect Dance zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Informacja będzie dostarczona do Kursanta sms-owo lub telefonicznie. 

REZERWACJA i OPŁATY

 1. Obowiązuje rezerwacja miejsc na kursy oraz lekcje indywidualne!
  * Aby dokonać rezerwacji na kurs/zajęcia latino solo należy zgłosić swą chęć uczestnictwa w wybranym kursie poprzez kontakt ze Szkołą mailowo, bądź przez FB lub IG oraz uiścić opłatę rezerwacyjną/zadatek w wysokości 50% ceny kursu na konto podane w zakładce pierwszy taniec. Opłata jest odliczana od ceny kursu. W przypadku rezygnacji z chęci udziału w kursie wpłata nie jest zwracana!
  * Aby dokonać rezerwacji lekcji indywidualnych należy zgłosić swą chęć uczestnictwa w zajęciach mailowo, przez FB lub IG i ustalić ze Szkołą termin. Opłata rezerwacyjna to zadatek w wysokości 70zł. Wpłaty dokonujemy niezwłocznie po ustaleniu terminu spotkania. Opłata jest odliczana od ceny ostatniej umówionej lekcji.
 2. Lekcje indywidualne można odwołać, bądź przełożyć do 48h przed ustaloną datą spotkania, w innym wypadku opłata rezerwacyjna przepada i aby dokonać kolejnej rezerwacji musi być dokonana kolejna wpłata.
 3. Abonament miesięczny jest stały i nie ulega zmianie, np. w przypadku nieobecności na zajęciach z winy Uczestnika.
 4. Reszta opłat dokonywana jest tylko gotówką, za kursy w dniu pierwszego spotkania, za lekcje indywidualne każdorazowo po skończonych zajęciach.

Zadatek związany jest z kosztem rezerwacji sali oraz ustalonym harmonogramem pracy Instruktorów Perfect Dance. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zapoznawania się, z bieżącymi informacjami podawanymi przez Instruktora prowadzącego. 
 2. Perfect Dance zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć, pokazów, występów do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę. 
 3. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Szkoły Tańca Perfect Dance Justynę Pietruchę-Głowacką
 4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.